Toon items op tag: Slopen - Notarishuis

Wanneer geniet je van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw?

Wanneer geniet je van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw?

Wie een gebouw afbreekt om een nieuwe woning te bouwen, heeft recht op 6% btw in de plaats van de gebruikelijke 21%. Niet alleen in de 32 centrumsteden, maar in heel België. De relancemaatregel voor gans het land loopt twee jaar.

Uitbreiding bestaande maatregel

Koop je een woning die je volledig wil afbreken om vervolgens herop te bouwen? Dan kan je genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%. Dat was al mogelijk in 32 centrumsteden, maar sinds 1 januari 2021 kan je overal van de maatregel genieten. De voorwaarden voor de steden die niet behoren tot de 32 centrumsteden zijn wel wat verfijnd. Voor de percelen die gelegen zijn in een van de 32 centrumsteden zijn de voorwaarden minder streng en blijft de oude regeling van toepassing.

Ook nieuw: het gunstig tarief geldt niet alleen voor de intiatiefnemers van de sloop en heropbouw. Ook eigenaars die later ‘instappen’ in een project (denk maar aan co-housingprojecten of eigenaars die aankopen via een bouwpromotor) genieten mee. Het nieuwe regime is een tijdelijke regeling die van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 loopt.

Verfijnde voorwaarden

Niet iedereen kan zomaar genieten van het laag btw-tarief. Er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld:

  • Er moet sprake zijn van de afbraak van een gebouw en de heropbouw van een woning. Het gesloopte gebouw moet dus niet perse “een woning” geweest zijn. Het afbreken en heropbouwen moet gebeuren door dezelfde persoon. Dat kan een particulier zijn, maar ook een bouwpromotor. De sloop moet omvangrijk zijn en op het volledige gebouw slaan. De heropgebouwde woning moet zich op hetzelfde kadastraal perceel bevinden als het gesloopte gebouw.

  • Je moet je domicilie vestigen in de heropgebouwde woning. Het moet dan gaan om je enige woning die hoofdzakelijk als hoofdverblijfplaats wordt aangewend. Je moet voor minimum vijf jaar aan deze voorwaarde voldoen, anders zal je een deel van het genoten voordeel moeten terugbetalen.

De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 vierkante meter (ook als het om een appartement gaat).

Je hebt een stukje mede-eigendom door een erfenis of een schenking. Kom je in aanmerking?

Om te genieten van het verlaagde btw-tarief mag je geen andere woning bezitten. Dat geldt ook als je die andere woning slechts in “blote” eigendom of in vruchtgebruik hebt (bv. omwille van een schenking).

Je hebt echter wél recht op de verlaging als:

  • je mede-eigenaar (in “blote eigendom” of vruchtgebruik”) bent van een woning die je verkrijgt uit een erfenis;

  • je een woning betrekt die je uiteindelijk zal verkopen. Je moet deze woning dan uiterlijk tegen 31 december van het jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van je nieuwe woning verkopen. Een voorbeeld: Je verhuist naar je nieuwe woning (nadat het oorspronkelijke gebouw op dat perceel is afgebroken) in mei 2021. Je moet je vorige woning dan tegen uiterlijk 31 december 2022 verkopen.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners worden als één geheel beschouwd om te bepalen of het om de enige woning gaat. Als één van jullie in deze situatie dus al eigenaar is van een woning, vallen jullie beiden onder het tarief van 21% btw (tenzij het gaat om één van de uitzonderingen die hierboven zijn beschreven).

Ken je budget

Weten hoeveel belastingen je moet betalen op de aankoop van je woning is cruciaal. De belastingen vormen immers de grootste kostenpost van je aankoop. Om een duidelijk beeld te hebben van je kosten moet je ook de belastingtarieven kennen. Moet je registratierechten betalen of btw? Heb je recht op een fiscaal gunsttarief? De notaris zal je dossier bekijken en nagaan of je voldoet aan de voorwaarden. Hij zal je bovendien op een neutrale en onafhankelijke manier informeren over de belastingen verbonden aan je aankoop en de gevolgen op het totaalbudget.

Bron: Fednot

Woning slopen en heropbouwen? Vanaf 2021 geniet je mogelijks van 5% tarief

Woning slopen en heropbouwen? Vanaf 2021 geniet je mogelijks van 5% tarief

De Vlaamse Regering is van plan om het registratietarief van 5% - dat geldt voor een aankoop met een ingrijpende energetische renovatie – uit te breiden naar kopers die een woning kopen en vervolgens slopen en terug opbouwen. Vanaf 1 juni 2020 zou ook de domicilietermijn van twee jaar, voorwaarde om te genieten van de verlaagd tarief van 6% bij de aankoop van een gezinswoning, opgetrokken worden naar drie jaar.

Sloop en heropbouw
Wie vandaag een gezinswoning koopt om deze ingrijpend energetisch te renoveren kan genieten van het verlaagd verkooprecht van 5% indien aan alle voorwaarden zijn voldaan.
Tot op vandaag mag het niet om een woning gaan die, al dan niet volledig, gesloopt en heropgebouwd wordt.

Daar komt mogelijks verandering in vanaf 1 januari 2021. De Vlaamse Regering heeft het voornemen om het tarief van 5% ook toe te passen bij een sloop gevolgd door (gedeeltelijke) wederopbouw. Net zoals vandaag het geval is voor de renovatie, zullen kopers van het tarief kunnen genieten mits ze voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden.

Domicilietermijn
Eén van de voorwaarden om te genieten van het verlaagd tarief van 6% (aankoop van een gezinswoning) is dat je als koper je domicilie vestigt binnen een termijn van twee jaar na ondertekening van de authentieke akte. Deze termijn zou worden verlengd naar een termijn van drie jaar. Bovendien zou deze gewijzigde voorwaarde retroactief werken voor alle aankopen tegen het verlaagd tarief sinds 1 juni 2018. De domicilietermijn die geldt voor aankopen tegen het verlaagd tarief van 5% (aankoop met ingrijpende renovatie), blijft op vijf jaar.

De domicilieringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de authentieke aankoopakte.

Welke termijn is voor jou van toepassing?
Om te weten hoeveel tijd je hebt om je te laten domiciliëren na de aankoop van je woning, zou de datum van de verkoopovereenkomst doorslaggevend worden. Heb je de verkoopovereenkomst ondertekend vóór 1 juni 2018? Dan blijft de termijn van twee jaar gelden. Dateert de verkoopovereenkomst van na 1 juni 2018, dan zou je genieten van de verlengde termijn van drie jaar.

Monumenten
Het ontwerp van decreet verlengt ook de domicilietermijn voor kopers die genieten van het verlaagd tarief van 1% voor de aankoop van een beschermd monument. Daar waar de termijn vandaag twee jaar bedraagt, zou het in de toekomst verlengd worden naar vijf jaar.

Bron: Fednot